Links

 

Dansk Urologisk Selskab http://www.urologi.dk/
Dansk Urologisk Cancer Gruppe http://www.ducg.dk/
EAU guidelines http://www.uroweb.org/
European Society of Residents in Urology http://esru.uroweb.org/
European Board of Urology http://www.ebu.com/
Yngre Danske Kirurger http://www.yngredanskekirurger.dk/
Yngre Plastikkirurger http://www.ypk.dk/
Foreningen af yngre anæstesiologer http://www.fya.nu/
Foreningen af yngre oftalmologer http://www.fayo.dk/
Yngre otologer http://www.yngreotologer.dk/
Foreningen af yngre onkologer http://www.dsko.org/fyo/
Yngre pædiater http://www.yngre-paediatere.dk/
Yngre neurologer, neurokirurger, neurofysiologer http://www.ynnn.dk/
Forum for yngre almenmedicinere http://fyam.dsam.dk/
Foreningen af yngre cardiologer http://www.fyc.dk/
Foreningen af yngre rheumatologer http://www.y-r.dk/
Websurg http://www.websurg.com/
Nordisk Urologisk Forening http://www.scaur.org/
Lægeforeningen http://www.laeger.dk/
Urolithiasisguide - Ved Kim H. Andreasen http://www.urolithiasisguide.dk/
Urologisk Forum http://www.urologiskforum.dk/

 

De regionale videreuddannelsesråd:
Nord http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
Syd http://www.videreuddannelsen-syd.dk
Øst http://www.laegeuddannelsen.dk/

Copyright © Yngre Danske Urologer 2020