Referat YDU bestyrelsesmøde 25/08 -2017

Referat fra YDUs møde d. 25/8-17 hos Pernille

Sted: Hos Pernille i Aarhus.

Tilstede: Andrea, Mie, Ulla, Marianne, Pernille, Ditte og Maria Afbud fra: Peter og Sarah.

Godkendelse af dagorden: godkendt

Valg af ordstyrer: Pernille

Valg af referent: Maria

Konstituering af bestyrelsen

Formand: Pernille

Næstformand: Sarah

NRU: Pernille og Peter

ESRU: Peter og Maria

Kasserer: Ditte

Webmaster: Sarah

Opfølgning på sidste bestyrelsesmødes action-punkter:

Indsættelse af YDU medlem i Uddannelsesudvalget

Andrea informerer om udvalget, første møde finder sted 29. september og håber på at blive valgt ind. Orientering om udvalget ved først kommende møde

DUS og YDU samarbejde

 v. Pernille: Jens Sønksen har modtaget brev fra YDUs bestyrelse, og har været meget positive overfor initiativet. Pernille skal som repræsentant i YDU sidde med ved hoveduddannelsessamtalerne på landsplan, Mikkel Fode vil deltage som yngre urolog ved overlægesamtalerne forud for Efterårs- og Forårsmøderne og vil være kommunikationsansvarlig udadtil.  Overordnet set er der en meget positiv stemning, vi glæder os til det kommende samarbejde. Næste møde I DUS bestyrelse er d. 5. september, Efterårsmødet er i Kolding d. 10. -11. november.

Manglende ansøgere i Nord

Der mangler ansøgere til både intro- og hoveduddannelsesforløbene ved de seneste runder. Der er arrangeret workshop 13. september i Nord for KBU-læger, hvor man afholder workshop indeholdende hands-on robot-simulationstræning  samt information og øvelse vedr. kateteranlæggelse på fantomer samt generel vil informationere om urologi og uddannelsesmulighederne inden for urologi. I øst er urologiske læger meget aktive og gør et flot arbejde for at skabe interesse for urologien bl.a. ved karrieredag i Region H. I vest er der afholdt specialernes dag, hvor man har fortalt om urologi og givet de studerende mulighed for at prøve en simulator.

Vi skal også have kontakt til de kirurgiske studentergrupper for at gøre opmærksom på mulighederne i urologi. YDU kan være tovholder på et idékatalog, som de enkelte afdelinger/uddannelsessteder/YDU medlemmer kan benytte sig af. Desuden kan man reklamere for aktiviteter, introstillinger og uddannelsesforløb hos studenterorganisationerne.

Action: Alle skal i tænkeboks vedr input til idekatalog samt evt. udarbejdelse af reklamevideo for urologi jvf vores internat. Deadline. 1. december.

Tilbagemelding fra undergrupper

Kasserer:

Der er i øjeblikket 32.000 kr i beholdningen, og efterårsmødet i år skal ikke afholdes grundet blærecancersymposium. Der er endnu ikke kommet et nyt transportrefusionsbilag, men Ditte arbejder på det.

Webmaster:

vi skal have sendt invitationer ud til blærecancersymposiet, da det er gået folks næse forbi at det bliver afholdt. Vi afventer flow-chart over organisationen på hjemmesiden. Pixibogen til webmasteren er færdig

NRU:

Residents Day er afholdt, det gik godt og der er kommet meget positiv feed back.

FEBU:

 ved Marianne:  Der har været LUTS møde i Fredericia med flot fremmøde, formentligt pga. ekstra remindere. Ved næste møde kan man nok forvente samme fremmøde hvis det afholdes i Århus, dog gerne fra kl. 18.00 så man kan nå fra Odense. Næste møde afholdes på Skejby d. 25. oktober og handler om nyrecancer.

ESRU:

Pernille har informeret om de forestående aktiviteter, næste møde d. 3. September, hvor Peter vil deltage. Pernille informerer om at hun ønsker at trække sig fra ESRU, men følger det igangværende resident survey projekt til dørs som hun er involveret i.  Maria vælges som ny repræsentant.

Blærecancersymposium:

Invitationen boostes, vi skal prøve at få flere tilmeldinger. Alt andet skulle gerne være på plads.

Planlægning af Forårsmødet

Dato: fredag d. 4. maj, starter kl. 18.30 så vest kan nå at komme med

Skal afholdes I København

Emne: Traumer og transplantation. Både nefrologisk og kirurgisk vinkel før, under og efter operation.

Sponsorer: Vi forsøger at kontakte Photocure og Medac.

Styregruppe: Sarah, Ulla, Peter, Maria, Andrea

Sted: Kong Arthur

Mulige foredragsholdere: nefrolog fra RH (Action: Ulla spørger begge), Yazan Rawashdeh om transplantation/traumer (Action: Pernille spørger)

Honorar efter lægeforeningens guidelines

Forberedelserne skal starte nu, så vi er ude i god tid med forslag til vedtægtsændringer.Deadline: 1. december

Evt.

Næste møde: Skypemøde tirsdag d. 10. oktober kl. 20.30

 

Tak for denne gang!

Copyright © Yngre Danske Urologer 2020