Referat YDU bestyrelsesmøde 15/10 - 2017

Referat

Bestyrelsesmøde d.15. oktober 2017

Referent:  Pernille Skjold Kingo

Dato: 15. oktober  2017 kl. 20.30

Lokalisation: Skype

Varighed: 1 ½ time

 

Tilstedeværende:

Andrea Krug

Ditte Drejer

Maria Feldborg Andersen

Marianne Trier Bjerre

Mie Gaedt Thorlund

Pernille Skjold Kingo

Peter Busch Østergren

Afbud:

Sarah Bube

Ulla Nordström Joensen

 

 

1) Godkendelse af dagsorden og valg af referent og ordstyrer

·       Dagsorden godkendt, intet at tilføje under evt.

·       Referent: Pernille Skjold Kingo

·       Ordstyrer: Peter Busch Østergren

 

2) Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde (se forrige referat fra d. 25.08.17):

 

Tilbagemelding fra Uddannelsesudvalgsmødet i Øst afholdt d. 29.09.17

 

Diskussion:

·       Andrea meldte tilbage og var selv med til det første møde. Mødet omhandlede primært problematikken omkring sundhedsplatformen. Rigshospitalet er ikke helt justeret ind på denne endnu, hvorimod man på Herlev er begyndt at finde sig til rette med den. Roskilde afventer opstarten forventningsfuldt.

·       Der blev på mødet gjort opmærksom på, at der generelt mangler kursus information om obligatoriske kurser for nyopstartede H-læger. Indgik aftale med sekretær Nanna Helmer, at hun vil gennemgå hjemmesiden, www.videreuddannelsen.dk for region Øst.   

·       Sarah Bube har lagt et stort stykke arbejde i udarbejdelsen af en mere struktureret tilgang til obligatoriske kurser i hoveduddannelsen og hvilke links, der kan/skal tilgås. Dette er lagt ud på YDUs hjemmeside.

Action:

YDU bestyrelsen skal gøre medlemmerne opmærksomme på, at det er lagt ud på hjemmesiden. Desuden bør informationen inkl. links ajourføres, således den også passer til de øvrige regioner.  Man skal derfor finde ud af, hvem der er uddannelses ansvarlige yngre læger i de enkelte regioner.

 

Ansvarlig:

Andrea vil sørge for at der udsendes en mail til alle medlemmer, hvori de informeres om, at der kan indhentes vigtig information om obligatoriske H-kurser samt anden nyttig viden om uddannelsen på hjemmesiden. Bestyrelsen repræsenteret i de enkelte regioner skal finde ud af, hvem der er UKYL’er i de enkelte regioner.

 

Deadline.

1.     november

 

 

DUS og YDU

·      Indlæg ”YDU i udvikling” iht. indhold til efterårsmødet drøftes.

 

Uddannelsessituationen indenfor urologi:

 

Diskussion:

·      Tilbagemelding fra workshop afholdt i Aalborg 13.09.

-       Afholdelse forløb planmæssigt og gik godt. Planlægger afholdelse igen til foråret.

·      Update vedr. input til idekatalog samt evt. udarbejdelse af reklamevideo for urologi jf. vores internat. 

-       Det er ikke noget YDU vil gå ind i pga. tidsmangel.

 

 

3) Tilbagemelding efter afholdelse af blærekræftsymposium d. 6. okt. i Aarhus

·      Stor succes, sponsorerne var også tilfredse med at de fik en stand.

·      Mht. fremtidige mødeafholdelser i samarbejde med FYO bliver det uden industrien. Alternativ finansiering kunne være brugerbetaling med tilskud fra afdelingerne.

 

 

 

4) Tilbagemelding fra undergrupper

 

a)     Status fra Kassereren.

·      Kassebeholdningen: 30.000,- kr.

·      Ansøgningsblanketten til transportrefusion: under udarbejdelse

Action:

Udforme transportrefusionsblanket.

 

Ansvarlig/Deadline:

Ditte Drejer/1. december 2017

 

b)    Webmaster

·      Flow-chart over organisationen afventes fortsat på YDU’s hjemmeside.

·      Sarah Bube ønsker at trække sig som webmaster, hvorfor en ny skal vælges og køres i stilling. Forslag til afløser Andreas Thamsborg, såfremt han opstiller til YDU bestyrelsen til foråret.

Action/Deadline:

Flowchart/1.januar 2018

Valg af ny webmaster/4. maj 2018

 

c)     Status NRU:

 

·      Nye begivenheder. I forb. m. EAU afholdes nordisk symposium med deltagelse af NRU. Emnet vil være ”Simulator training and the adoption of robotic simulation curricula in residents training”, Speaker: Professor Jørgen Bjerregaard Jensen (Aarhus, DK) og derudover vi sesssionen indholde et oplæg om ”ERUS Robotic Curriculum”, Speaker: Professor Alexandre Mottrie (Aalst, BE). Herefter vil der være en panel discussion med Peter Østergren som chairman.

·      Næste møde i gruppen er: ??

 

d)    Status FEBU:

 

·      Vest: Næste FEBU møde d. 25/10 i Aarhus, nuværende deltagerantal: 7, men der har ikke været deadline endnu. Information om møde afholdelse har været ganske god og de fleste yngre urologer er bekendt med arrangementet.

 

·       Øst: Valg af ny YDU repræsentant til FEBU skole Øst – forslag reservelæge Andreas Thamsborg. Overtagelse til foråret efter Sarah.

  

e)    Status ESRU:

 

·      Møde afholdt i Prag d. 3. sept. 2017

·      Fortsat i gang med de samme surveys. Danskere har en høj svar procent. EUROsource: læringsvideoer. Der arbejdes fortsat på, at få disse klar snart. Derudover planlægges webinars, hvor det er en uddannelsessøgende læge og to seniorer, der diskuterer en case.

·      Resident’s Day ESRU blev planlagt, bliver lagt ud på EAU hjemmesiden, når man nærmer sig afholdelsen i marts. Resident’s Dinner allerede planlagt. Forslået at Danskerne og Franskmændene kunne evt. slå ”pjalterne” sammen. Amy Patel og Lars Dalgaard samt Juan L. Vasquez arbejder på det.

·      Henvendelse fra BURST (engelsk residents group) – iht. udveksling af data på nyhenviste med makroskopiske hæmaturi og hvad der findes herved. Torvholder herpå er Juan L. Vasquez.

·      Næste ESRU møde dato, afholdes i forb. med EAU, København

 

2) Forårsmødet 4. maj 2017, København

·      Styregruppen:Sarah, Ulla, Andrea og Peter

·      Emne: Transplantation og traumer:

-       Yazan Rawashdeh – Pernille har spurgt og han har sagt ja og kan i princippet tale om begge emner.

-       Ulla ville spørge nefrolog på riget – status herpå afventes fortsat.

 

Action/Deadline.

Booking af lokalisation: Kong Arthur. Styregruppen/ 1. november 2017

Status foredragsholdere i øst: Andrea/1. november 2017

Opfølgning på endelig emne for Yazan Rawashdeh: Pernille/1. november 2017

Sponsorater: potentielle Photocure, Astellas, Pierre Fabre, Medac. Indtil der er endelig afklaring iht. samarbejde med industrien, må vi YDU gå videre som hidtidig/angøges af styregruppen/ 31. december 2017

Program/invitation: styregruppen/1. januar 2018

Boglegat-bevis: Pernille Skjold Kingo/4. maj 2018

 

6) Kommende møder

 

 

2017:

·      DUS efterårsmøde 2-dages symposium: 10 og 11. november

·      YDU Bestyrelsesmøde (Skype): 29. november kl. 20

 

 

Copyright © Yngre Danske Urologer 2020