Referat YDU bestyrrelsesmøde 21.09.18

Referat - YDUs bestyrelsesmøde d. 21.09.18 kl. 19.00-21.30

Hos Mie Gaedt Thorlund,

 Deltagere: Sara Tolouee, Ditte Drejer, Andreas Thamsborg, Mie Gaedt Thorlund, Andrea Krug, Marianna Trier Bjerre & Pernille Skjold Kingo

Afbud: Maria B. Andersen, Peter Busch Østergren

Referent: Pernille Skjold Kingo

 1.      Opfølgning på sidste møde:

 

A.    Oprettelse af kontingent, info iht. kontakt til lægeforeningen (LF)

Ved ønske om oprettelse af kontingent kontaktes LF og de vil da stå for inddrivelse af kontingentet imod at der årligt vil være et administrationsgebyr på ca. 30 kr til ikke-lægelige medlemmer og ca. 25 kr til lægelige medlemmer. Således er det muligt at tilbyde juniormedlemskaber (stud.med’ere og KBU’ere) uden nødvendigvis medlemskab i DUS. Dette kunne være smart iht. rekrutteringen til det urologiske speciale. Introduktionslæger ville man stadig anbefale både DUS og YDU medlemskab, men ved at det blev separate medlemsskaber, ville det blive et mere aktivt tilvalg også at være med i YDU og ikke et passivt tilvalg som det er i den nuværende form. Formen i andre YL foreninger drøftes.

 

Action: Fremlægge det for DUS ved næste BM

Deadline: 10. okt. 2018

Ansvarlig: Pernille S. Kingo

 

 

B.     YDUs fremtidige mødestruktur:

Diskussion: Udsendelse af survey til YDU medlemmerne gennemgås. Umiddelbart synes der at være stemning for heldagssymposium forud for DUS’ symposium, som en erstatning for de tidligere e-kurser. Ligeledes er der stemning for et social event for yngre urologer én gang årligt. Således vil man i efteråret 2019 forsøge sig med et 1-dags symposium inkl. GF og i foråret 2019 afholdes som vanligt et fyraftensmøde i København.

 

Action: Forhøre sig i DUS om vidt der er interesse og mulighed for at bidrage økonomisk hertil, såfremt symposiet erstatter det nuværende e-kursus.

Deadline: 10. okt. 2018

Ansvarlig: Pernille S. Kingo

 

 

C.    Opfølgning på udd.relaterede emner

Udpegning af nyt YDU/yngre læge medlem i uddannelsesrådet. YDU peger på Andreas Thamsborg.

Diskussion: Revision af målbeskrivelsen drøftes iht. varigheden af den urologiske speciellægeuddannelse på de nuværende 5 år til evt. reduktion til 4 år. Desuden drøftes hvordan man kan opnå de operative kompetencer inden for den benigne kirurgi, evt. indgå aftaler med private klinikker eller hospitaler. I fremtidens urologi vil der komme mere og mere ambulatorie funktion i takt med at befolkningen bliver ældre og ældre og derfor bør man overveje om fremtidens urologer skal deles op i Office urologists vs. skærende urolog og på den baggrund uddannes i forskellig retning alt efter hvilket subspeciale de skal varetage.  

Action: Opfølgning på næste Uddannelsesrådsmøde

Deadline: 10. okt. 2018

Ansvarlig: Pernille Skjold Kingo

 

D.    Fra uddannelsesråd Øst forespørges om en uddannelseslæge iht. rollen som junior inspektor.

Der er fortsat lidt uklarhed om formalia, som afventes fra Nanna Helmer. Men der er møde i november i region Øst iht. udvælgelse af junior inspektor, hvor vi i YDU peger på Andrea Krug.  

 

 

2.      Nyt fra undergrupper:

 

A.    Webmaster

Andreas Thamsborg er udnævnt til ny webmaster efter Sarah Bube. Er sat ind i håndteringen af hjemmesiden og udsendelse af breve til medlemmerne m.m.  

 

B.     NRU

The 4th Nordic Residents Course ”It’s all about the Kidneys” med afholdelse i Kbh. 25 & 26. Januar 2019 aflyses, idet man i fremtiden ønsker at Residents kurserne ligger forskudt af NUF kongressen, hvor der afholdes Residents Day.

Planlægningen af den kommende Residents Day på NUF 2019 på Island er i fuld gang. Program følger senere.

Peter B. Østergren og Pernille Skjold Kingo trækker sig fra posterne ved næste GF.

 

C.     ESRU

Peter B. Østergren var ikke tilstede, hvorfor dette udskydes til næste møde.

 

D.    Kassereren.

Ditte Drejer trækker sig fra posten ved næste GF. Status på økonomien, ganske god.

 

E.     FEBU

Diskussion: FEBU vest: Kommende ny sponsoraftale. Potentiel sponsor: Jansen. Formatet er endnu ikke fastlagt.

FEBU øst: Astellas er fortsat sponsor. Runden af emner er gennemført nogle gange med de samme undervisere. Men kravene til undervisningsformen er blevet skærpet, hvorfor det er blevet sværere at få underviserne til at medvirke.

 

Action: Forhøre sig hos afdelingerne om de som alternativ vil betale for FEBU arrangementerne, således man bliver fri af sponsorater.

Deadline: inden næste YDU møde

Ansvarlig: Andreas Thamsborg og Marianne Trier Bjerre

 

 

 

3.      Update på YDU efterårsmødet

Foredragsholdere har sagt ja og programmet er udsendt. Det har været vanskeligt at få tilmeldinger nok, hvorfor arrangørerne har måtte gøre en del lobby arbejde, men det er lykkedes at opnå nok deltagere, således det ikke aflyses. Det er primært YL fra Jylland, der har tilmeldt sig, kun 2 fra Sjælland og ingen fra Fyn – lidt tankevækkende.

 

4.      Planlægning af næste YDU forårsmøde 2019

Udskydes til næste YDU møde

 

 

5.      Næste Skypemøde dato: TBA. Slut november/primo december 2018

Action: Doodle rundsendes snarest

Ansvarlig: Pernille Skjold Kingo

Copyright © Yngre Danske Urologer 2020