Referat YDU bestyrrelsesmøde 18.02.19

Referat YDUs bestyrelsesmøde d. 18.02.19 kl. 20

Form: Skypemøde

 

Deltagere: Pernille, Peter, Sara, Andrea, Ditte, Mie

Ordstyrer: Pernille

Referent: Andrea

 

1.              Opfølgning på sidste møde:

 

A.                               Oprettelse af kontingent (Pernille)

-     Status på antal medlemmer

Liste udsendt og redigeret mhp. at sortere overlæger fra.

-     Mail til medlemmer

Pernille sender mail ud til medlemmer om opkrævning af 300 kr.

-     Dato for oprettelse/opkrævning via Lægeforeningen?

Pernille hører Lægeforeningen om hvilken mdr. der opkræves kontingent til DUS, så kontingent til YDU bliver samtidigt.

 

B.                                Opfølgning på YDUs fremtidige mødestruktur (Pernille)

-     Opfølgning på økonomisk støtte fra DUS til afholdelse af 1-dags symposium

Ved DUS bestyrelsesmøde kom der nyt foreslag til financiering af yngre lægers deltagelse i DUS årsmødet. DUS foreslår at søge sponsorat, således at der pr. deltager vil blive en gratis middag torsdag og en gratis overnatning torsdag til fredag. For 30 deltagere vil det dreje sig om ca. 51.000 kr. Siden deltagelse om torsdagen således bliver nærmest gratis, forventes det at man bliver til resten af årsmødet for den nette sum af 350 kr. + overnatning ca. 1000 kr.

 

Det diskuteres, at yngre læger har haft problemer med at få fri til DUS årsmødet. Kræver at både DUS laver lobbyarbejde over for afd. ledelser og YDU laver lobbyarbejde over for de yngre læger. Dette mhp. at få yngre læger på de individuelle afdelinger til samlet at tilkendegive, hvor mange der er interesseret i at komme med, så afdelingerne oplever, at der er et stort ønske om deltagelse og evt. kan planlægge at lukke funktioner ned i afd.

Datoen for DUS årsmødet er 14., 15. og 16. november.

Ansvarlige for at kontakte den lokale UKYL / selv stå for at kontakte de yngre læger:

Pernille Århus

Ditte Ålborg

Marianne Holstebro

Mie Reg. Syd :)

Andreas Roskilde

Sara Herlev

Andrea Rigshospitalet

 

Ang. at søge sponsorat så er der stemning for at YDUs vanlige sponsorer (Astellas og Photocure) skal adspørges om at få første ret til at købe en stand om torsdagen for at opretholde det gode samarbejde. Peter vil lave et udkast til mail.

 

C.                                 Opflg på Junior inspektor i Øst og Vest (Pernille)

Der er en del løse ender og forvirring omkring den arbejdsgang, der har været. Sundhedsstyrelsen har vist oprindeligt kontaktet Uddannelsesrådet, som fandt 2 yngre læger i Jylland, som nu er blevet speciallæger og dermed ikke mere kan være juniorinspektorer. Forløbet viser den manglende indflydelse fra YDUs og DUS’ bestyrelse på valg af kandidater.  Pernille vil følge op på ovenstående med DUS bestyrelsen.

 

 

2.              Nyt fra undergrupper:

 

A.                               Webmaster (Andreas)

-     Hjemmeside status

Det er en gammel version af hjemmesiden, som kører. Der er kontakt med en webmaster mhp. om siden kan opdateres til at køre på den nye platform, eller om der skal en helt ny hjemmeside til.

 

B.                                Kassereren (Ditte)

-     Udvælgelse af ny kasserer

Afventer den nye bestyrelse efter efterårsmødet.

 

C.                                NRU (Peter)

-     Opflg på sidste NRU møde 29.01.19

Sara og Marianne er nu repræsentanter.

 

D.                               ESRU (Peter)

-     Udvælgelse af nye Danske repræsentanter

Der mangler nye repræsentanter. Det næste møde er ved EAU. Sara overvejer.

 

E.                                FEBU

FEBU vest: (Marianne)

Næste møde er i april om infektioner.

 

FEBU øst: (Andreas)

-     Opflg. på muligheden for evt. økonomisk støtte til afholdelse fra afdelingerne ift. at blive fri for sponsoraftale (Andreas)

Der arbejdes videre med dette. Næste møde er i marts.

 

3.              Planlægning af næste års 1-dags symposium efteråret 2019 samt fremtidige mødeform:

 

-                         Opflg på emner (Andrologi, Penis-/Testiscancer) – og følgevirkninger (fertilitet, seksualitet, selvbillede)

Ved DUS bestyrelsesmødet lagt op til at peniscancer vil være emne på selve DUS årsmødet. Droppes derfor på YDU mødet om torsdagen.

-                         Udarbejdelse af program

Pernille havde lavet udkast, men dette må ændres i forhold til ovenstående. Der følger diskussion af mulige emner for foredrag, hvor det er vigtigt, at vinklen bliver klinisk relevant for den yngre læge i modtagelsen / amb., så en masse YDU-medlemmer melder sig til:

Venerologiske sygdomme inkl. ”dimser” og sår på penis

Priapisme

Endokrin funktion og fertilitet efter skrotalkirurgi (testikelcancer, torsio, varicocele)

 

Pernille vil maile udkast til alle i YDU-bestyrelsen, så vi kan arbejde videre med mere specifikke emner og foredragsholdere pr. mail.

-                         Potentielle foredragsholdere

Se tidl. pkt.

-                         Opflg. på Location DUS har valgt

Endnu ikke officielt: Hotel Hessellet, Nyborg.

Dato: 14.-16. november 2019.

 

4.              Evt.

Pernille taler med DUS om at YDU ønsker, at pladser, som skal bestrides af yngre læger i DUS’ bestyrelse og i Uddannelsesrådet, gerne skal fyldes af medlemmer fra YDUs bestyrelse.

 

5.              Næste møde dato

10. april Skypemøde

Copyright © Yngre Danske Urologer 2020