Referat YDU bestyrrelsesmøde 07.03.19

Referat - YDUs bestyrelsesmøde d. 07.03.19 kl. 20

Form: Skypemøde

 

 

Deltagere: Andreas, Mie, Pernille, Andrea, Marianne, Ditte

Afbud: Sara, Peter, Maria

Referent: Ditte

1.              Opfølgning på sidste møde:

 

A.                               Oprettelse af kontingent (Pernille)

-     Status iht. mail til medlemmer og opkrævning af kontingent

 

Pernille vil sende mail til medlemmerne omkring kontingent og kontakte lægeforeningen iht. hvordan og hvornår dette effektueres.

 

B.                                Drøftelse af det udsendte program til efterårets symposium

Justering og klargøring af programmet

 

Programmet drøftes og revideres. Pernille sender det reviderede program ud.

Vedr. Panel diskussionen på 45 min skal hver paneldeltager medbringe en case til oplæg og diskussion på 10-15 min. Moderator Andreas.

 

I alt 6 foredragsholdere, skal aflønnes jf. lægeforeningen. Køb af blomst/vin el.lign. (Ditte)

 

Potentielle foredragsholdere drøftes og vi blive kontaktet snarest.

 

 

2.              Kort nyt fra undergrupper:

 

A.                               Webmaster (Andreas)

-     Hjemmeside status

Hjemmesiden kører via DUS webmaster. Platformen skal fornyes – måske skal hjemmesiden også fornyes. Der følges op herpå senere.

 

B.                                Kassereren (Ditte)

-     Udvælgelse af ny kasserer (kender man til nogen?)

Intet nyt. Marianne kender måske en kandidat der kan overtage

 

C.                                NRU (Peter)

-     Opflg på sidste NRU møde 26.03

Marianne og Sara tager over efter Pernille og Peter. Programmet for næste NRU kursus ”All about the Kidneys” er stort set færdigt, foredragsholdere mangler at blive kontaktet og sponsorater skal søges.

.

 

D.                               ESRU

-     Noget nyt?

Intet nyt. Marianne kender en mulig ny kandidat.

 

E.                                FEBU

FEBU vest: (Marianne)

Ny sponsor: Ibsen. Urologiske infektioner d. 14/5-19 kl 18 (Aarhus).

Andreas sender en Save-the-Date på hjemmeside og FB.

 

FEBU øst: (Andreas)

-     Noget nyt iht. afholdelse af møder uden sponsoraftale

Intet nyt.   

 

3.              Evt.

Andreas: Beretning iht. deltagelse i uddannelses udvalget.

”Common trunk” kurser (det 5-dages teoretiske og praktiskekursus) overvejes at blive afskaffet eller omstruktureret - til en model, hvor man samler det teoretiske og det fælles kirurgiske kursus. Desuden mulig revision af hele kursus indholdet.

 

Logbogen står igen foran en revision og her gøres opmærksom på, at man fra YDU’s side ikke anbefaler en yderligere reduktion i kompetencerne.

 

Forslag til forbedring af HU kurserne drøftes pga. negativ feedback på enkelte af disse.  

 

Action: Udsende Survey til medlemmerne, for at høre hvad holdningen er til kurserne (indholdet, tidsplan etc.).

 

Deadline. Inden næste møde

Ansvarlig: Andrea og Andreas

 

4.              Næste møde dato evt. fysisk møde

12/6-19 kl 20.00 Skype.

Ved næste møde planlægges dato for et fysisk møde

 

Copyright © Yngre Danske Urologer 2020