Vedtægter for Yngre Danske Urologer

§1. Navn og formål.

Stk.1

Foreningens navn er Yngre Danske Urologer (YDU). Foreningens engelske navn er ”The Association of Young Danish Urologists”.

Stk.2

Foreningens formål er at skabe et uafhængigt forum i kredsen af yngre læger med speciel urologisk interesse med den hensigt at højne og fremme det videnskabelige miljø, informationsniveauet blandt kommende og nuværende urologer, det nationale samarbejde mellem de urologiske afdelinger og yde et naturligt supplement til den urologiske uddannelse. Desuden kan foreningen deltage aktivt i uddannelsespolitiske diskussioner og tiltag indenfor specialistuddannelsen i urologi i samspil med Dansk Urologisk Selskab. Endelig repræsenterer YDU de danske uddannelsessøgende i urologi i European Society of Residents in Urology (E.S.R.U.).

§2. Organisation.

Stk.1 

Som medlemmer i YDU kan optages yngre læger med det erklærede mål at opnå urologisk speciallægeanerkendelse, og yngre læger, der på anden vis er dedikeret til urologiske emneområder. Optagelse af medlemmer fra sidstnævnte gruppe skal altid forud gås af en af bestyrelsen foretaget vurdering.

For opnåelse af medlemskab af YDU forudsættes medlemskab af Dansk Urologisk Selskab (D.U.S.). Ved udmeldelse af D.U.S. bortfalder et eventuelt medlemskab af YDU automatisk.

Stk.2

Ved opnåelse af pensionsgivende slutstilling som overlæge bortfalder medlemskabet af YDU automatisk i forbindelse med førstkommende almindelige medlemsmøde. Anden udmeldelse skal ske skriftligt til YDUs bestyrelse.

Stk.3

YDUs daglige ledelse varetages af en bestyrelse på op til 8 personer, som man tilstræber sammensat bredt nationalt. Herudover har de 2 yngre læge-repræsentanter fra henholdsvis uddannelsesudvalg og DUS ret til at deltage i bestyrelsesmøder som observatører

Stk.4

Bestyrelsen konstituerer sig internt. Følgende poster fordeles:

1 formand

1 kasserer

2 national communication officers (N.C.O.) for European Society of Residents in Urology (E.S.R.U.) (se også §5)

2 repræsentanter til Gruppen af Yngre Nordiske Urologer I Nordisk Urologisk Forening.

Det er muligt at bestride flere poster, dog ikke formand og kasserer samtidig. I økonomiske spørgsmål tegnes bestyrelsen udadtil af formand og kasserer. Økonomiske beslutninger skal dog tages af bestyrelsen i fællesskab.

Stk.5

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, såfremt arbejdsopgaver eller særlige formål nødvendiggør dette. I forbindelse hermed udarbejder bestyrelsen et foreløbigt kommisorium.

§3 Valgregler

Stk.1

a: Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år i forbindelse med YDUs forårsmøde for at sikre både kontinuitet og fornyelse i YDUs arbejde.

b: Medlemmerne vælges for en 2-årig periode.

c: Alle medlemmer af YDU kan opstille til bestyrelsen. Kandidater har ret til at holde et valgoplæg på forårsmødet. Såfremt man ikke kan være personligt tilstede, da indberettes oplæg til YDUs siddende bestyrelse senest 7 dage før valget. Dette skal læses op af dirigenten på forårsmødet.

d: Såfremt antallet af kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser i bestyrelsen afholdes fredsvalg.

e: Ved kampvalg udpeges to uvildige valgtilforordnede blandt de menige medlemmer, som skal forestå valgprocessen. Dette indebærer ansvar for uddeling, indsamling og optælling af stemmeseddler.

f: I det tilfælde, at der opstiller flere kandidater end der er ledige bestyrelsespladser, kan der vælges en 1. og 2. suppleant. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen men ved ind supplering i bestyrelsen vil vedkommendes bestyrelsesperiode svare til den resterende periode for det bestyrelsesmedlem der afløses.

 

Stk.2

Liste over opstillede kandidater offentliggøres på valgaftenen. Stemmeberettigede er YDU-medlemmer der er til stede ved generalforsamlingen. Der kan ikke brevstemmes eller stemmes pr. stedfortræder.

Stk.3

Valget foregår ved skriftlig afstemning. Hvert medlem har én stemme.

Simpelt stemmeflertal afgør rækkefølgen af kandidater ved valget. I tilfælde af stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

Stk.4

Navnene på de nye bestyrelsesmedlemmer offentliggøres på YDUs forårsmøde. Endvidere offentliggøres navnene i det førstkommende nyhedsbrev og på YDUs hjemmeside.

§4 Forhold til Dansk Urologisk Selskab

Stk.1

YDU er økonomisk og politisk uafhængig af D.U.S., men for at sikre kontinuitet og koordinering af initiativer indenfor dansk urologi skal YDU overfor D.U.S. etablere et højt informationsniveau om planlagte aktiviteter.

Stk.2

Bestyrelsen for D.U.S. skal holdes skriftligt orienteret gennem tilsendelse af YDU´s nyhedsbrev.

Stk.3

Medlemmer af D.U.S. kan - i det omfang der er plads - frit tilmelde sig og deltage i den videnskabelige del af YDU´s møder.

§5 Forhold til European Society of Residents in Urology

Stk.1

YDU er repræsenteret ved to National Communication Officers (N.C.O.) i E.S.R.U.

Stk.2

De to E.S.R.U. repræsentanter udpeges som en del af bestyrelsens interne konstituering for et år ad gangen. Udpegelsen skal finde sted på det første bestyrelsesmøde efter et valg. Der skal tilstræbes kontinuitet mht. E.S.R.U. repræsentanter så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt.'

 

§6 Økonomi

Stk.1

Det nødvendige økonomiske grundlag for foreningens drift og aktiviteter søges tilvejebragt gennem aftaler om sponsorering med medicinalindustrien og/eller private fonde, samt via støtte fra D.U.S.

Stk.2

a: Medlemmer af bestyrelsen har ret til økonomisk dækning af transportudgifter og eventuelle andre aftalte udgifter i forbindelse med varetagelse af deres funktion i YDU eller E.S.R.U.

b: Såfremt det ligger indenfor foreningens økonomiske muligheder, vil medlemmer, der krydser Storebælt, kunne få rejseomkostninger i forbindelse med YDU´s aktiviteter dækket. Dette aftales med bestyrelsen.

Stk.4

Såfremt der økonomisk er mulighed derfor, uddeler YDU to gange om året et boglegat, og et antal rejselegater, som alle uddeles i forbindelse med de almindelige medlemsmøder. Ansøgningsfrister fremgår af nyhedsbrev og -mails. For de rejselegater kræves som minimum en skriftlig rapport efter begivenheden. Stk.5

Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt kan YDU råde over egen konto til mindre beløb. Eventuelle midler forvaltes af bestyrelsen idet kasseren har ansvaret for den daglige drift.

Stk. 5

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

§7 Aktiviteter

Stk.1

Det tilstræbes at afholde to årlige møder, som består af henholdsvis en videnskabelig og en social del. Deltagelse er gratis for medlemmerne. Særligt urologi-interesserede medicinstuderende kan deltage til YDU-mødet efter skriftlig ansøgning.

Stk.2

YDU kan beskæftige sig med kursusvirksomhed i eget regi eller i samarbejde med andre selskaber eller foreninger.

Stk.3

YDU skal søge at sikre medlemmernes adgang til litteratur, f.eks. i form af sponsorerede abonnementer på relevante videnskabelige tidsskrifter.

Stk.4

Via bestyrelsen kan YDU deltage i koordinering af landsdækkende videnskabelige projekter, ligesom der kan etableres udvalg med henblik på udarbejdelse af specialerelevante review-artikler, deltagelse i kvalitetssikringsprojekter m.m.

Stk.5

Bestyrelsen tegner foreningens holdninger udadtil vedrørende uddannelsesspørgsmål, såfremt det pågældende spørgsmål har været gjort til genstand for diskussion i bestyrelsen eller ved et af foreningens møder.

Stk.6

Bestyrelsen kan på eget initiativ tage nye områder op, såfremt disse ikke åbenlyst strider imod foreningens eller medlemmernes interesser.

§8 Ændring af vedtægter

Stk.1

Ændring af vedtægter kan finde sted i forbindelse med YDUs forårsmøde.

Stk.2

Forslag til ændringer af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger før forårsmødet.

Stk.3

Vedtagelse af ændring af vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 4

Foreningens opløsning kræver vedtagelse på et forårsmøde hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Beslutningen skal træffes med mindst 2/3´s flertal.

Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle tilbageværende midler D.U.S.  

 


Vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 2016

Copyright © Yngre Danske Urologer 2020